Terms and conditions

Privacy Policy- Terms And Conditions

Wchodzi w życie: 26 kwietnia 2018 r.

Ta Usługa jest własnością BestCrazyGames i jest przez nią zarządzana. (dalej zwane BestCrazyGames'). Jeśli uzyskujesz dostęp do aplikacji internetowej bestcrazygames.com, spełniasz te warunki (Warunki korzystania'). Niniejsze Warunki korzystania mają wpływ na Twoje ustawowe prawa i obowiązki. Jeśli nie zgadzasz się z tym, że niniejsze Warunki korzystania są dla Ciebie wiążące, nie korzystaj z pozycjonowania.

Warunki podstawowe

Musisz mieć ukończone 13 lat roku życia, aby móc korzystać z Usługi.

Za pośrednictwem Usługi nie wolno publikować brutalnych, nagich, częściowo nagich, dyskryminujących, niezgodnych z prawem, naruszających prawa, nienawistnych, pornograficznych, seksualnie dwuznacznych zdjęć ani innych Treści. Nie chcesz zniesławiać, prześladować, znęcać się, molestować, nękać, grozić, podszywać się pod osoby lub podmioty ani zastraszać osób lub podmiotów, a także nie chcesz publikować za pośrednictwem Usługi prywatnych lub prywatnych postów, w tym między innymi informacji o karcie MasterCard Twojej lub osoby przeciwnej, opieki społecznej lub alternatywne krajowe numery identyfikacyjne, niepubliczne numery telefonów lub niepubliczne adresy e-mail.

Nie wolno używać nazw domen ani adresów internetowych w swojej nazwie użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody od BestCrazyGames.

Nie wolno zakłócać ani zakłócać działania Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi.

Nie wolno tworzyć kont w Usłudze w nieautoryzowany sposób, w tym m.in. ogranicza się do korzystania z urządzenia automatycznego.

Zgadzasz się, że BestCrazyGamesis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych użytkowników. Tylko Ty masz władzę nad swoimi działaniami. W kontaktach z innymi kieruj się mądrością i postępuj zgodnie ze swoją lepszą świadomością i sumieniem.

Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania może, według wyłącznego uznania BestCrazyGame, spowodować zamknięcie Twojego konta w BestCrazyGames. Rozumiesz i zgadzasz się, że BestCrazyGames nie może i nie może ponosić odpowiedzialności za Treści publikowane w Usłudze, a korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Załóżmy, że naruszasz literę lub ducha niniejszych Warunków użytkowania lub w inny sposób stwarzasz ryzyko lub potencjalne ryzyko prawne dla BestCrazyGames. W takim przypadku przestaniemy świadczyć Ci całość lub część usługi.

Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia Usługi lub dostępu do Usługi z dowolnego powodu, jednocześnie, w dowolnym czasie i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. Konta użytkowników są często usuwane w sekcji profilu. W obu przypadkach przechowywane dane zostaną usunięte, w tym wszystkie dane dostępu (profil) i przesłane (komentarze, dane gier) przez użytkownika.

Według naszego wyłącznego uznania zastrzegamy sobie prawo do okazjonalnej zmiany niniejszych Warunków użytkowania (Zaktualizowane Warunki'). O ile nie dokonamy zmian ze względów prawnych lub administracyjnych, powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim Zaktualizowane Warunki wejdą w życie. Wyrażasz zgodę na to, że możemy powiadomić Cię o zaktualizowanych Warunkach, publikując je w Usłudze. Korzystanie z Usługi po wejściu w życie Zaktualizowanych Warunków (lub angażowanie się w inne działania, jakie możemy rozsądnie określić) oznacza zgodę na Zaktualizowane Warunki.

Zastrzegamy sobie prawo do wymuszenia utraty wszelkich nazwę użytkownika z dowolnego powodu.

Możemy, ale nie mamy żadnego obowiązku, usuwać, edytować, blokować i monitorować Treść lub konta zawierające Treść, które według naszego wyłącznego uznania naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

Istnieją także łącza z Usługi lub wiadomości otrzymywane z Usługi do witryn lub funkcji stron trzecich. W obrazach lub komentarzach w ramach Usługi znajdują się łącza do witryn internetowych lub funkcji stron trzecich. Usługa obejmuje również Treści stron trzecich, których nie kontrolujemy, nie utrzymujemy ani nie popieramy. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że BestCrazyGames nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek tego rodzaju usługi lub funkcje stron trzecich.

Twoja KORESPONDENCJA I TRANSAKCJE BIZNESOWE Z OSOBAMI TRZECIMI ZNAJDOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE MIĘDZY TOBĄ A OSOBĄ TRZECIĄ.

p>

Wyrażasz zgodę na to, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty za przesyłanie danych poniesione podczas korzystania z Usługi.

Prawa

BestCrazyGames nie rości sobie praw własności do żadnej Treści, którą publikujesz w serwisie lub za jego pośrednictwem Usługi.

Część Usługi jest utrzymywana z przychodów z reklam. Może wyświetlać reklamy i promocje. Zgadzasz się teraz, że BestCrazyGames może umieszczać takie reklamy i promocje w Usłudze, na temat Twojej Treści lub w związku z nią. Sposób, tryb i zakres takich reklam i promocji mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

jesteś właścicielem Treści opublikowanych przez Użytkownika w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem lub w inny sposób ma prawo przyznać prawa i licencje określone w niniejszych Warunkach korzystania. Publikowanie i wykorzystywanie Treści w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza, nie sprzeniewierza ani nie narusza praw jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym między innymi praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności. Użytkownik zgadza się nalegać na zatrzymanie wszelkich tantiem, opłat i innych środków pieniężnych należnych z tytułu Treści publikowanych w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Masz odpowiednią zdolność do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania w swojej jurysdykcji.

Usługa zawiera Treści będące własnością BestCrazyGames lub licencjonowane przez BestCrazyGames (Treści BestCrazyGames'). Treść BestCrazyGames jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami i innymi przepisami. W stosunkach między Tobą a BestCrazyGames BestCrazyGames jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do Treści BestCrazyGames i Usługi. Nie będziesz usuwać, zmieniać ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych ani innych informacjach o prawach własności zawartych w Treści BestCrazyGames lub do niej dołączonych. Nie będziesz reprodukować, modyfikować, adaptować, przygotowywać obsługiwanych dzieł pochodnych, wykonywać, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób wykorzystywać Treści BestCrazyGames.

Chociaż intencją BestCrazyGame jest, aby Usługa była dostępna w jak największym stopniu, mogą wystąpić sytuacje, w których świadczenie Usługi może zostać przerwane, w tym między innymi z powodu konserwacji lub aktualizacji, napraw awaryjnych lub z powodu awarii łączy telekomunikacyjnych i sprzęt. Ponadto BestCrazyGames zastrzega sobie prawo do tworzenia lub odrzucania dowolnej Treści z Usługi z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia. BestCrazyGames powinno w dalszym ciągu przechowywać Treść z dala od Usługi, włączając w to między innymi zobowiązania prawne firmy, jednak nie będzie można jej odzyskać bez uzasadnionego oficjalnego dokumentu. W związku z tym BestCrazyGames zachęca Cię do zadbania o kopię zapasową Treści. Innymi słowy, BestCrazyGames nie jest usługą tworzenia kopii zapasowych i zgadzasz się, że nie będziesz zależny od Usługi tworzenia kopii zapasowych ani przechowywania Treści. BestCrazyGames nie będzie narażony na żadne modyfikacje, zawieszenie, zaprzestanie świadczenia Usług lub utratę Treści. Możesz także przyznać, że sieć może nawet podlegać naruszeniom bezpieczeństwa, w wyniku których przesyłanie Treści lub innych informacji nie będzie bezpieczne.

Zgadzasz się, że BestCrazyGames nie jest odpowiada i nie popiera Treści zamieszczonych w ramach Usługi. BestCrazyGames nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania, monitorowania, edytowania ani usuwania jakiejkolwiek Treści. Jeśli Twoja Treść narusza niniejsze Warunki korzystania, będziesz ponosić ciężar za tę Treść.

O ile nie określono inaczej w Polityce prywatności Usługi, dostępnej pod adresem https://pacogames.com/privacy-policy/, jakakolwiek Treść pozostaje pomiędzy Tobą a BestCrazyGames i nie jest poufna, niezastrzeżona i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego relacja z BestCrazyGames nie ma charakteru poufnego, powierniczego ani innego rodzaju specjalnych BestCrazyGames, w związku z czym decyzja o przesłaniu jakiejkolwiek Treści nie stawia BestCrazyGames na pozycji różniącej się od pozycji zajmowanej przez członków ostatecznej publiczne, w tym dotyczące Twoich Treści. Żadna odwiedzana przez Ciebie Treść nie podlega żadnemu obowiązkowi zachowania poufności w elemencie BestCrazyGames. BestCrazyGames nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek dostarczonych przez Ciebie Treści.

Zgłaszanie praw autorskich i innych naruszeń własności intelektualnej

Szanujemy prawa innych osób i oczekujemy, że zrobisz to i wykonasz tak samo.

Jeśli wielokrotnie naruszasz prawa innych osób, w stosownych przypadkach odwiedzimy Cię, aby dezaktywować Twoje konto.

Wyłączenie gwarancji

USŁUGA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ TREŚCI BestCrazyGames, JEST ŚWIADCZONA W STANIE, W JAKIM JEST, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ORAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI BestCrazyGames, ANI JEJ SPÓŁKA MACIERZYSTA, ANI ŻADEN Z ICH PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, KIEROWNIKÓW LUB AGENTÓW (ŁĄCZNIE STRONY BestCrazyGames') NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POTWIERDZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, EX PRASA LUB DOROZUMIENIE, w sprawie (A) USŁUGI; (B) TREŚĆ BestCrazyGames; (C) TREŚCI UŻYTKOWNIKA; LUB (D) BEZPIECZEŃSTWO związane z PRZESYŁANIEM danych DO BestCrazyGames LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI. Ponadto STRONY BestCrazyGames WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, HANDLU, CICHEJ ROZRYWKI, INTEGRACJI SYSTEMU I WOLNOŚCI OD komputera programu.

UZYSKAJĄC DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTAJĄC Z niej, OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ: Twoje DZIAŁANIA SĄ ZGODNE Z PRAWEM W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UZYSKASZ DOSTĘP LUB KORZYSTASZ Z USŁUGI.

Ograniczenia terytorialne

Informacje udostępniane w ramach Usługi nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub poddawać BestCrazyGames jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w ramach takiej jurysdykcji lub kraju. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności Usługi lub dowolnej części Usługi do określonej osoby, obszaru wiejskiego lub jurysdykcji, w dowolnym momencie i według własnego uznania oraz do ograniczenia ilości dowolnej treści, programu, produktu, Usługi lub inna funkcja udostępniana przez BestCrazyGames.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

BestCrazyGames

mentolatu007 @gmail.com